НачалоНовини

Стартира проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“

На 1 януари 2020 г., Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) започна изпълнението на проектНай-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия, чиято основна цел е да установи каква е промяната в условията на труд и факторите, причиняващи стрес в МВР за периода 2014-2020 г. и да предложи устойчиви решения за справяне с тези предизвикателства.

Проектът надгражда, реализирания в периода 2013 – 2014 г. – „Професионалният стрес: най-голямото предизвикателство за достойните условия на труд“ в рамките, на който бяха установени факторите причиняващи професионален стрес, идентифицирани характеристиките на МВР и бе изготвена нова концепция за вземане на решения и провеждане на социален диалог, в която активно да участват гражданите.

Настоящият проект има за цел да устнови промяната по отношение на стреса и факторите, които го причиняват в МВР през последните 5 години, но надгражда предишния като добавя темата за управлението на риска на работното място и условията на труд.

В тази връзка е предвидено измерване на факторите на работната среда – помещенията и работните места в сгради в по три различни служби от структурата на МВР в градовете София, Варна и Златоград. Това измерване ще бъде реализирано в периода 15 февруари – 31 март 2020 г., като е предвидено екип от професионалисти да извършат обследване на работната среда, заедно с представители на  СФСМВР в 3 населени места в по 3 различни структури във всяко.

Определените за обследване сгради са:

  •  05 РУ-СДВР, 05 РСПБЗН-София и ГПУ София (ГКПП Аерогара) в град София;
  • 03 РУ на ОДМВР – Варна, 01 РСПБЗН – Варна и РДПБЗН – Варна, център за специална подготовка и ГКПП Варна-Изток в град Варна;
  • РУП-Златоград, РСПБЗН-Златоград и ГПУ Златоград в град Златоград.

По време на обследването на работните сгради и помещения, се предвижда да бъдат поканени да участват представители на местните органи по безопасност и здраве при работа, както и  представители на МВР от Ведомствена служба по трудова медицина.

Целта на това измерване е да се установят възможностите за подобряване на условията на труд и работната среда,  да се идентифицират реалистичните, устойчиви и дълготрайни решения, които в последствие да се обсъдят с политическото и професионалното ръководство на МВР.

Малко преди приключване на оценката на факторите на работната среда ще започне провеждането на фокус-групи със служители в станата. Второто изследване ще се проведе в периода 15 март – 15 май 2020 г. и в него ще участват членове на СФСМВР, работещи в различни структури на МВР в 28 – те области на територията на Република България.  Провеждането на фокус-групите има за цел да се установи настъпилата промяна по отношение на професионалния стрес сред служителите в МВР и да определи дали и доколко работещите в системата управляват успешно и ефективно риска на работното място.

Целта на това изследване е да се установи настъпилата промяна и да се определят конкретни мерки за подобряване условията на труд и намаляване стреса на работното място.

След приключване на двете изследвания, направените изводи и заключения ще бъдат систематизирани и обобщени, а предложените мерки за подобряване на условията на труд – подложени на широко обществено обсъждане. Предвижда се участие в този процес да вземат представители на норвежки и български синдикати,  неправителствени организации, експерти по здравословни и безопасни условия на труд, както и представители на политическото и професионалното ръководство на МВР.  Конкретните предложения за решения и подобряване на условията на труд в МВР, намаляване на професионалния стрес и понижаване риска на работните места ще бъдат съгласувани и утвърдени  на национална кръгла маса.

Приетите и утвърдени мерки ще бъдат популяризирани в широка обществена информационна кампания през 2021 г., която включва и провеждане на регионални дискусионни форуми, а успоредно с това ще бъдат проведени 10 обучения на членове на СФСМВР.

В края на проекта, през 2022 г. се предвижда да има изготвена и съгласувана обща визия и стратегия за намаляване на стреса на работното място, управление на риска и подобряване условията на труд, за чието изпълнение да работят, както политическото и професионално ръководство на МВР, така и синдикалните и неправителствените организации в България.