Медийни публикации

Регионален форум на СФСМВР в Пловдив обсъжда достойните условия на труд за служителите на МВР

Форумът е по проект, финансиран от Иновация Норвегия

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР), в последните 10 години работи активно за трайна и устойчива промяна на МВР, която да гарантира качество на доставяната услуга „сигурност“ на всички български граждани, както и да се превърне в работно място, което осигурява здравословни и безопасни условия на труд, които включват и активна грижа за физическото и психичното здраве на работещите в институцията.

В последните две години, в рамките на проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия, СФСМВР направи три изследвания, които са ключови за гражданите на Република България и сред работещите в МВР. СФСМВР изследва факторите причиняващи професионален стрес и промяната, която е настъпила в периода 2015-2020 г. ( през 2013 г. Федерацията направи за първи път в МВР оценка на професионалния стрес). Успоредно в това беше направена оценка на риска на работното място в общо 9 работни места – в 3 РУП, 3 РСПБЗН и 3 ГКПП. А последното изследване е количествено и представително за МВР, което установява основните очаквания на служителите за решаване на проблемите във Ведомството и ролята на СФСМВР в този процес.

Тези изследвания освен, че са уникални за МВР, бяха и основополагащи за разработване на дългосрочна визия за устойчива реформа, която да превърне вътрешното ведомство в институция, която е привлекателно работно място за младите хора и отговаря на реалните потребности на гражданите на Република България. Разработената от СФСМВР визия за реформа бе представена на Национален дебат през 2021 г., в който участваха представители на политически партии – част, от които в момента управляват Република България, академичната общност, неправителствени и синдикални организации и медии. По време на националния дебат бе одобрена предложената от СФСМВР визия за реформа, която като виждане е споделена и от представители на всички политически партии в 47-то НС.

Преди да се пристъпи към реално стартиране и реализиране на мерките, които са разработени от СФСМВР, бихме желали да ги обсъдим с представители на заинтересованите страни на регионално ниво.

В тази връзка СФСМВР организира регионален форум в Пловдив, който ще се проведе днес – 27 юни 2022 г., от 10.00 часа, в залата  на Областна администрация Пловдив, намираща се на пл. „Никола Мушанов“  1.

Регионалният форум има следните цели:

1) Да се представи, обсъди и подкрепи/отхвърли от участниците във форумите, изготвената от СФСМВР визия за реформа в МВР.

2) Да се идентифицират специфични за региона проблеми, които да бъдат описани и предвидени при изготвянето и изпълнението на стратегията за устойчива реформа.

3) Да се установят обществените нагласи относно необходимостта от изготвяне на местни и/или регионални политики за сигурност (политики съобразени с конкретните специфики на региона).

За участие в регионалния форум са поканени представители на всички заинтересовани страни – народни представители, представители на общински съвет и общинска администрация, неправителствени организации (в т.ч. училищни настоятелства, читалища и др.), медии и други представители на институции/организаиции, идентифицирани от СФСМВР като хора, които имат отношение към политиките за сигурност и безопасност.