НачалоНовини

Мерки за устойчива промяна и подобряване на условията на труд в МВР

В рамките на проект „Най-новото предизвикателство пред достойните условия на труд: управлението на професионалния стрес и риска на работното място“, финансиран от Иновация Норвегия, СФСМВР разработи ясна стратегия за подобряване на условията на труд и управление на риска и стреса на работното място.
За съжаление основните изводи, до които стигнахме през 2013 г., отново по проект финансиран от Иновация Норвегия се препотвърждават. Основните източници на стрес, както и причини за увеличен риск на работното място са в резултат на системни проблеми, които се натрупват, задълбочават и неглижират повече от 10 години.

В резултат на това, бе установено, че е невъзможно да се гарантира безопасността и здравето на работещите в МВР, ако самата система не се промени изцяло, тъй като към момента в нейния център са поставени отчетността и статистиката, а не служителите и техните здраве и безопасност.

Именно поради тази причина, СФСМВР разработи предложения за стратегическа промяна с три основни приоритета, сред които и цялостно предложение за подобряване условията на труд на работещите в МВР, което е залегнало в два стратегически приоритета. Ако тези мерки и предложения бъдат приети и изпълнени, МВР ще се превърне в институция, в която хората вярват, а работещите в нея са достойно заплатени, защитени и с ясни хоризонти и визия за професионално развитие.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ  

 

  1. Повишаване на качеството на доставяната от МВР услуга сигурност, посреством:

 

А) Идентифициране на конкретните потребности на българските граждани по отношение на тяхната лична сигурност, структуриране на достъпа до качествена  услуга сигурност и цялостна промяна на начина на планиране и финансиране на политики за обществен ред и сигурност.

 (Идентифициране на  честотата, времето  и адекватността на  реакция на регионалните звена на МВР при най-масовите случаи и рискове, касаещи сигурността, на които българските граждани стават жертва.  Идентифициране на основните причини за забавяне на реакция, обезпеченост със служители, наличие на необходимо материално-техническо оборуване, квалификация на служителите и т.н. Това се реализира посредством задълбочен и функционален анализ на МВР и национално-представително изследване, последващ анализ, публично обсъжане, изготвяне на предложения за конкретни политики на регионално ниво, съгласуване на тези политики със заинтересовани страни и граждани и последващото им утвърждаване и приемане на национално ниво. 

Б) Утвърждаване ( в т.ч. материално и финансово обезпечаване) на единни минимални стандарти за професионално обучение, оборудване, екипировка, защита и време на реакция на служителите в МВР.

В) Повишаване общественото доверие и имиджа на МВР.

(Част от инструментите за постигане на тези цели са развитие и подобряване  на социалния диалог деполитизиране на МВР, ежегодно отчитане на постигнатите резултати на местно, регионално и национално ниво по ясни, утвърдени и разбираеми от обществеността критерии. Другата важна мярка, която ще допринесе за повишаване на доверието е изготвяне на стратегия за формиране на култура за сигурност сред българските граждани, която да се изпълнява от различни ведомства и НПО, но реализирането и да бъде координирано от МВР.)

 

2. Повишаване ефективността и намаляване на раходите, в резултат на промяна и реорганизиране на структурата на МВР като се премахнат всички звена с дублиращи функции и дейности (след изготвяне на структурен и функционален анализ, който ще бъде обсъден със синдикалните организации и подложен на обществено обсъждане).

 

 

 

 

3. Утвърждаване на единна система за управление на професионалния стрес и риска на работното място, както и система за мотивиране и кариерно развитие (по вертикала и хоризонтала) на служителите в МВР, базираща се на ясни и обективни критерии (системата ще бъде изготвена след проучване нагласите и очакванията ма служителите, активно взаимодействие със синдикалните организации и в синхрон с визията за развитие на МВР и утвърдените политики за сигурност ).

 

 

ЕТАПИ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОМЯНАТА

 

Първи етап. Оценка на ситуацията.

Задълбочен анализ (структурен и функционален) на състоянието на МВР на структурата и щатовете, на финансовото и материално осигуряване, на приоритетите и резултатите от дейността му, на системите за подбор, обучение и кариерно развитие на кадрите.
Анализ на действащата нормативна уредба.
Идентифициране на конкретните потребности на българските граждани по отношение на достъпа до качествена  услуга сигурност и административна дейност.
Идентифициране на основните източници на административен стрес и причините за съществуването им.
(1 година)

 

 

Втори етап. Разработване и приемане на стратегия за реформиране и развитие на МВР.

Приоритетизиране. Идентифициране и планиране на необходими и възможни промени в структурата и щата. Планиране на промени в системите за подбор, обучение и кариерно развитие на кадрите, финансовото обезпечаване на служителите, системата на награди и наказания. Планиране на материално-техническо осигуряване.
Подлагане на широко обществено обсъждане на всички елементи и етапи от планирането с цел постигане на политически и обществен консенсус.
(1 година)

 

Трети етап. Провеждане на реформата.

Реализиране на планираните промени. Внимателно и прецизно прилагане на приетата стратегия и реализиране на необходимите промени. Финансово осигуряване. Непрекъснат анализ на резултатите и готовност за внасяне на корекции при необходимост.
Непрекъснат граждански мониторинг върху провеждането на реформата.
(4-6 години)

 

 

Критично необходими условия.          
Участие на гражданското общество на всички етапи от планиране и провеждане на реформата.
Пряко и активно участие на синдикалните организации на служителите в МВР по време на целия процес – като източник на сериозна експертиза и обратна връзка.
Кардинално преразглеждане на ролята на социалния диалог в системата.